OPPSUMMERING AV 2022 OG PLANER FOR 2023

30 desember, 2022

2022 har vært et aktivt år for ON, med stor prosjektaktivitet, mange samlinger og flere nye deltakere. Nettverket har i dag 65 deltakere! 

ONs målsetting er å styrke regionens posisjon innenfor havservice.

Vår innsats for utvikling og vekst har de siste par årene vært fokusert mot 3 områder:

 • Posisjonering og styrking av samarbeidet i havnæringene
 • Kraftforsyning – sikre sterk og sikker kraftforsyning til kysten vår
 • Arbeidskraft – vise muligheter, sikre gode utdannings- og opplæringstilbud

Posisjonering og samarbeid

Forsterking av regionens posisjon innen havservice er den overordnede målsettingen for ON. For å gjøre en forskjell kreves samarbeid. ON arbeider på sin måte for å få til mer samarbeid, sikre best mulige rammebetingelser og åpne for nye muligheter for oss alle.

I 2022 har vi gjennomført en rekke fagsamlinger med ulike tema. ON har også tilrettelagt for deltakelse på ONS, og tatt initiativ/vært aktivt med på andre viktige møter relatert til utvikling i havnæringene både regionalt og nasjonalt. Under et utvalg bilder fra ulike arrangement og møter i 2022.

Felles ONS-deltakelse ble muliggjort med støtte fra Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. KNN bidro med god tilrettelegging.

Våre faglige/sosiale samlinger, ON Time, har hatt rekordoppslutning i 2022. I 2023 har vi planer om å få til et forsterket samarbeid for tiltrekking av ny havrelatert næringsvirksomhet til regionen. Dette blir hovedtema på neste samling. Flere av samlingene er gjort i samarbeid med NCE Aquatech NODE Kristiansund, KNN og Vindel. Samarbeid om gode møteplasser vil videreføres i 2023.

Kraftforsyning – Kystkrafta

Innsatsen for sikring av sterk og sikker kraftforsyning til kystområdet vårt er organisert gjennom prosjektet Kystkrafta. For å holde tak i denne viktige saken for omstilling og vekst har vi i 2022 fått ekstra drahjelp fra:

 • NorSea Vestbase
 • Tjeldbergodden Utvikling
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Aure kommune

I denne andre etappen for Kystkrafta har det dreid seg om å opprettholde trykket overfor viktige beslutningstakere for nettutvikling, både nasjonalt og regionalt. Konkurransen om kraft og nett er meget stor, og vil neppe avta de nærmeste årene. Videre har det vært arbeidet opp mot industrielle aktører med utviklings-/omstillingsplaner for å sikre at kraftbehov blir meldt inn. I fortsettelsen vil koblingsfunksjonen mellom industrielle aktører utvikles videre. Fortsatt god dialog og samhandling med nettselskapene er også svært viktig i fortsettelsen. 

I 2023 skal vi også se på muligheter for lokal kraftproduksjon og tilrettelegging for havenergi, organisert gjennom følgende to nye prosjekter:

 1. Mulighetsstudie for ny fornybar kraftproduksjon i Aure.
 2. Prosjektet kom i stand etter initiativ fra Aure Næringsforum, og vil støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune, Aure kommune og Tjeldbergodden Utvikling. Det er også dialog med andre om å bidra. Bakgrunnen er at regionen har et stort og økende kraftunderskudd, og at alle steiner bør snus for å få til mer lokal kraftforsyning. Prosjektet vil i første fase kartlegge muligheter i Aure kommune, men kan senere utvides til å se på andre kommuner basert på metodikk og erfaringer fra Aure-piloten.
 3. Krafttak Nordvest
 4. Her skal vi sammen med andre aktører i fylket se nærmere på aktuelle næringsutviklingsmuligheter for havbasert fornybar kraftproduksjon i regionen. Prosjektet ble initiert av Ålesundsbaserte Doxacom, og er utviklet i samarbeid med Sintef og andre aktører omkring i fylket. ON’s viktigste bidrag er å foreta en gapanalyse for base- og forsyningsfunksjoner for supportering av havenergi. Også her bidrar Møre og Romsdal fylkeskommune med delfinansiering, mens øvrig bidrag i hovedsak finansieres med egeninnsats. Vi tar sikte på å få til godt engasjement. Mer info. kommer.

Det pågår også diskusjoner om andre energirelaterte prosjekter. ON’s rolle er da typisk å bidra med prosjektledelse, nettverkskoblinger og annen tilrettelegging. Innsatsen innenfor energiområdet har gitt nettverket mye oppmerksomhet, flere nye deltakere og åpnet for nye muligheter på et viktig felt for fremtidig utvikling.

Her finnes noen relaterte saker fra media:

Klimaskog KSU.no 

Hydrogen Kristiansund KSU.no

Full gass? KSU.no

Kraftsamling Kristiansund TK

Nettutbygging TK

Kraftsamling Kristiansund – TK

Arbeidskraft – ON Havkandidat

Høsten 2020 var nettverket samlet for å diskutere innsatsområder for nettverket i 2021. Svært mange bedrifter pekte på utfordringer med rekruttering av industriarbeidere, elektrikere, sjåfører, sjøfolk mm. I en NHO-rapport fra februar 2022, slås det fast av 6 av 10 bedrifter mangler folk i dag, og ifølge Statistisk Sentralbyrå vil det frem mot 2034 mangle 100.000 fagarbeidere i Norge.

Fødselsstatistikk og eldrebølge ligger utenfor ONs domene, men å igangsette konkrete tiltak som kan bidra positivt sammen med bedriftene i nettverket, har allerede vist seg å bringe resultater.

I prosjektet ON Havkandidat ble det fokusert på utvikling av et tettere samarbeid med videregående skoler, fylkeskommunen og NAV for å få flere til å velge og fullføre relevante fagutdanninger. Første fase av Havkandidat prosjektet ble avsluttet i juni 2022. I dette prosjektet fikk ON bidrag fra en rekke ulike partnere i form av egen innsats fra virksomheter i nettverket, gaver fra flere bedrifter og økonomisk tilskudd fra Sparebanken Møre, SpareBank1 Nordmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Ett av resultatene av prosjektet er etablering av det regionale opplæringskontoret for IT- og mediefag, kalt Komputor SA. Her finnes også div. artikler med mer info. 

Studentbesøk – KSU.no

Studentbesøk – KSU.no

Komputor etablering KSU.no

Komputor – KSU.no

Komputor – Tidens Krav

Komputor – Tidens krav

Det er også igangsatt et utviklingsprosjekt kalt Grodag, som ser på mulighet for å kombinere utvikling av «mekke-ferdigheter» med en industriell reparasjons- og gjenbruksvirksomhet. Dette tiltaket kan forhåpentligvis være svar på målet om å utdanne flere allsidige serviceteknikere/”Mekk Iver”.

I 2022 forsøkte vi oss også på å invitere studenter fra NTNU til å bli bedre kjent med regionen og arbeidsmuligheter i området. Turen ble fulltegnet av studenter på rekordtid, og 30 studenter kom hit på besøk i mars. I tillegg til bedriftsbesøk, ble det også arrangert speedmeetings, der studentene fikk mulighet til å snakke med en rekke bedrifter med rekrutteringsbehov 1 til 1. Om ønskelig kan tilsvarende opplegg gjennomføres igjen. 

Basert på tilbakemeldinger fra nettverket tar ON også sikte på å videreføre sin innsats for å sikre god tilgang på fagarbeidere med riktig kompetanse til havnæringene. Vi hadde eget arbeidsmøte med dette som hovedtema i november. Aktuelle innsatsområder til videre vurdering kan være:

 • Opplæringsvirksomhet for livslang læring i samarbeid med andre aktører
 • Tilrettelegging for god inkludering i samarbeid med Varde og andre partnere
 • Trenings-/visningssenter for ulike fagområder med bruk av simulatorer
 • Delingstjeneste for fagkompetanse, ref. både mangel på fagarbeidere og innskjerping i regler for innleie.

Å finne gode og varige driftsformer for relevante tiltak er en høyt prioritert oppgave i alle ON’s prosjekter.

Oppsummert viser erfaringene fra disse samarbeidsprosjektene at vi i fellesskap oppnår resultater og får drahjelp som enkeltbedrifter ikke har mulighet til å få til.

ON Tour ‘22

ON Tour ’22 omfattet bedriftsbesøk, opplevelser og nettverksbygging i Hustadvika kommune. På turen hadde vi invitert med oss 15 studenter fra Høyskolen i Molde. Hustadvika kommune og Hustadvika Næringsforum var med på turen og bistod oss med gjennomføringen.

Reisen startet med besøk til Naas Kalksteinsbrudd/Bergtatt opplevelser. Der fikk vi oppleve en båttur inne i gruvene samt informasjon om gruvedriften og lunsj. 

Deretter gikk turen videre til PTG som blant annet utvikler kjølemaskineri for fiskeri- og havbruksnæringen. 

Videre fikk vi også plass til et besøk hos Aas Betong, før turen gikk videre til Hyundai Doosan InfraCore.

Avslutningsvis besøkte vi Salmon Evolution og fikk en meget grundig og interessant gjennomgang av den fantastiske satsingen på landbasert oppdrett.

Om kvelden fikk vi faglige innlegg både fra PTG Frionordica, Tunicat og Salmon Evolution. Deretter fikk vi servert middag, som start på en trivelig kveld på Hustadvika Havhotell. Programmet ble avsluttet om kvelden.

Det blir selvsagt ON Tour også i 2023. Reisemål er ikke endelig bestemt, men vi har flere interessante muligheter for bedriftsbesøk f. eks gjenvisitt til Hitra/Frøya, en tur til indre Nordmøre eller kanskje videre sørover til Aukra og Molde. Vi får se:)

Nettverksutvikling

Nettverket vokser videre og er i dag 65 deltakere. Nye deltakere i 2022 er: 

Advanz                    www.advanz.no

Aquaship                   www.aquaship.no

Electro Team                www.electroteam.no

GreenH                    www.greenh.no

KNN                      www.knn.no

Kristiansund Næringspark (FG)   www.fgeiendom.no

Ocein                     www.ocein.no

Sørnes Marine               www.sornesmarine.no

Vi ser frem til videre utvikling og spennende utfordringer i 2023, og ønsker avslutningsvis alle en fortsatt god jul og godt nytt år!

Kristiansund 30. desember 2022

Alf Hjelmaas                                                        Nils Erik Pettersen 

Styreleder                                                           Daglig leder