Nettverksnytt - sommeren 2022

31.05.2022

Første halvår 2022 har vært en travel periode for ON Ocean Network, med spesielt stor oppmerksomhet på oppfølging av igangsatte prosjekter. Særlig har satsingen ON Havkandidat for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft for deltakerbedriftene krevd mye innsats. Videre har det vært gjennomført flere samlinger, og avholdt en rekke presentasjoner og annet. Nettverket har også fått flere nye deltakere i perioden. 

20220331_135529 

 

 

 

 

 

 

Studentbesøk i regi av ON, 31.3 - 1.4 2022.

Vi er havservice! 

Her følger en kort oppsummering for første halvår 2022 fra selskapets administrasjon. 

 

Nye deltakere

ON Ocean Network har fått en rekke nye deltakere, og teller pr i dag 65 deltakere. Nyeste deltakere er:

Du kan lese mer om alle nettverksdeltakerne her, og ikke minst møte de i forbindelse med nettverkssamlinger. Har du bekjente som kan være aktuelle deltakere, så må du gjerne sende et tips. 

 

Samlinger

Vi har gjennomført 2 samlinger for nettverket i perioden, en fagsamling med energifokus og samling i forbindelse med årsmøtet. Det er gjennomført 3 styremøter. Nytt styre har igangsatt en strategiprosess, og tatt initiativ til en samordnet innsats mellom næringsaktører og offentlige for videre utvikling av muligheter i havnæringene. Denne prosessen er nettopp startet, og vil bli orientert ytterligere om til høsten. 

 

Studentbesøk - frister til gjentakelse

I slutten av mars gjennomførte vi et studentbesøk, der 30 studenter fra NTNU fikk møte bedrifter i nettverket og kjenne Kristiansund på pulsen. Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger på dette initiativet, og om det er et ønske blant nettverksdeltakerne om å gjenta suksessen, så er ON parate til å gjennomføre. Her kan du lese mer om besøket. https://ksu.no/artikler/ksu-no/112958-suksess-for-studentbesok 

 

ON Havkandidat - vår viktigste satsing noensinne? 

Prosjektet ON Havkandidat er høyest prioritert for tiden. Målet er å finne varige løsninger som kan svare opp bedriftenes skrikende behov etter kvalifisert arbeidskraft. Prosjektet er i sluttfasen, og et av de konkrete varige tiltakene som er fremkommet som svar er etableringen av nytt opplæringskontor innenfor IT og media. Her ble det avholdt stiftelsesmøte 25. mai. Alle bedrifter som er åpne for rekruttering av lærlinger innenfor IT og media fag vil kunne bli deltakere her. Videre er det gjort forsøk med en tilrettelagt rekruttering av arbeidsledige i samarbeid med Varde. Dette forsøket har resultert i et par ansettelser, men har også avdekt et behov for bedre koordinering mellom næringslivsaktører som åpner for inkludering og hjelpeapparatet. Denne saken vil også bli fulgt opp videre, da de fleste har erkjent at vi må gå nye veier for å oppfylle behovet for påfyll i rekkene. 

havka

 

Kommunale planer av betydning for utviklingen i havnæringene

ON Ocean Network har videre fulgt opp initiativet som ble tatt i fjor høst vedrørende revisjon av arealplan for Kristiansund kommune, og har også arrangert samling og levert høringsinnspill til Kristiansund kommune angående kommunens olje- og energiplan. Innenfor dette området er det behov for økt oppmerksomhet og innsats i grensesnittet mellom næringslivsinteresser og andre interesser, noe som blant annet fremkommer i mediaoppslag om nye oppdrettslokaliteter, utfordring verneinteresser og næringsinteresser. Vi må sammen med andre bli flinkere til å diskutere denne type komplekse problemstillinger og prioriteringer og ikke minst ha respekt for ulike interessegruppers ståsted. 

 

Felles deltakelse ONS

Flere av bedriftene i nettverket deltar i forberedelsene til årets deltakelse på ONS. Her har ON fått god hjelp fra KNN til å planlegge og koordinere innsatsen, og Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med støtte slik at også mindre bedrifter får mulighet til å delta på denne viktige møteplassen for aktører i olje-/energibransjen. 

Eksportsatsing

Gjennom den storstilte satsingen kalt Skaparkraft, har Møre og Romsdal fylkeskommune dannet et partnerskap som setter eksport på agendaen. Her finnes mer informasjon om satsingen. ON Ocean Network er sammen med andre næringsaktører invitert med i diskusjoner om hva som skal til for å styrke eksporten fra fylket.

Under et bilde fra en samling med deltakere fra statsforvalteren, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Eksfin, NAV, NCE Ikuben, GCE Blue Martime og NCE Blue Legasea som nettopp er gjennomført. Vi ser frem til fortsettelsen!

20220524_141101

 

Støtte og support til gjennomføring av prosjekter og tiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og SpareBank1 Nordmøre har i perioden gått inn med støtte til ulike prosjekter i regi av ON. I forbindelse med studentarrangementet fikk vi med oss 13 bedrifter til å dekke kostnadene for studentenes reise og opphold. Til gjengjeld fikk disse bedriftene møtt og knyttet kontakter med potensielle fremtidige arbeidstakere. 

 

Kystkrafta - hva nå?

Når det gjelder saken for å sikre nok kraft til Nordmøre så har den dessverre stått i stampe grunnet manglende finansiering. Utfordringen er på ingen måte løst, men uten finansiering av den ekstraordinære innsatsen som kreves så har ikke ON ressursene som kreves til å gå i spissen for å sikre tilstrekkelig kraft til omstilling og utvikling. Saken er fortsatt ikke gitt opp, og vil høyst sannsynlig få økt oppmerksomhet igjen til høsten. Innspill/forslag til hvordan ekstrainnsatsen kan finansieres mottas med takk!

IMG_2153-Edit

 

Til slutt kan vi informere om at det planlegges en sommeravslutning for Nettverket den 22.juni i Melkvikan Næringspark, mer informasjon om program blir straks distribuert til deltakerne i nettverket. 

God sommer! Hilsen fra ON Ocean Network. 

IMG_0565