2021 Oppsummeres

28.12.2021

God jul og godt nyttår til nettverksdeltakere, partnere og andre interessenter!

Nok et år med pandemiutfordringer nærmer seg slutten. For ON Ocean Network har 2021 vært et svært aktivt år, der nettverket har hatt flere viktige saker på agendaen. Kraft, arbeidskraft og arealer til videreutvikling av havindustrien har vært våre viktigste innsatsområder - og vil også bli det i tiden som kommer.

Nettverket nærmer seg 60 deltakere. Dette gir oss både bedre forankring og større gjennomslagskraft.

 

2021 - Et aktivt år med viktige saker på agendaen

For ON Ocean Network har 2021 vært et svært aktivt år, der nettverket vårt har satt flere viktige saker på agendaen. Kraft, arbeidskraft og arealer til videreutvikling av havindustrien har vært våre viktigste innsatsområder, og vil også bli det i tiden som kommer. Tross begrensinger grunnet pandemien, har vi også fått gjennomført det meste av planlagte nettverksaktiviteter, med ON Time samlinger med fokus på arbeidskraft, ON Tour til Averøy samt to fellessamlinger med KNN og Vindel. Planlagt ON Time med fokus på energi i november, måtte beklageligvis utsettes. Her var det mange påmeldte og stor interesse. Vi satser på å få satt opp denne fagsamlingen når smittesituasjonen er mer avklart.

20210914_133635

 

ON i vekst - 20 nye deltakere!

I løpet av 2021 har ON vokst. Med 21 deltakere i pluss og noen få i minus, teller vi nå 59 deltakere! Vi har også fått med flere fra en større del av havregionen. Det er av stor betydning både for gjennomslagskraft og videreutvikling av nettverket. 

Nye deltakere i 2021 er: 

 • Øyvind Lystad
 • Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste
 • Oss-nor 
 • Benor
 • Marint Kompetansesenter
 • Sparebanken Møre
 • Sandblost
 • Industri Rør
 • Hendrik Veder Group
 • Naustveien Eiendom
 • Zico Gruppen
 • Energiråd
 • Roge
 • Storm Cranes
 • Heinsa Industripark
 • Engdahl Assuranse
 • Fiberglass
 • Eines
 • Nekton
 • Elmarin
 • Tjeldbergodden Rensefisk

Kystkrafta

Omkring årsskiftet 20/21 ble ON klar over at regionen stod i fare for å ikke få den nødvendige el-nettkapasiteten som ON mener vil kreves for å møte fremtidens krav til omlegging og utvikling i havindustrien. Svakt nett vil utvilsomt bli et selvoppfyllende profeti for utvikling og omstilling. Av den grunn besluttet styret at det måtte tas grep. Etter kort tid var prosjektet Kystkrafta finansiert opp, og en aktiv kampanje for å sikre sterkt nett til kysten ble gjennomført. Sammen med andre fikk vi overbevist Statnett om at det må bygges sterkere nett til kysten mellom Bud og innløpet til Trondheimsfjorden.

 

Kystkrafta

I forbindelse med kampanjen ble Kystkrafta.no etablert.  Arbeidet for å sikre god kraftforsyning kan ikke avsluttes. ON ønsker å jobbe videre sammen med industrien, nettaktørene, kommunene og andre for å sikre at planlagte forsterkninger bygges ut skånsomt, men raskest mulig. 

 

ON Havkandidat og Mekk Iver

Høsten 2020 var nettverket samlet på Kulturfabrikken for å diskutere viktige innsatsområder for nettverket i 2021. Svært mange bedrifter påpekte utfordringer både på kort og lang sikt med rekruttering av industriarbeidere, elektrikere, sjåfører, sjøfolk mm. Det ble også påpekt behov for personell med høyere utdanning, men dette ble ikke pekt på som hovedutfordring.

På grunnlag av bestillingen fra nettverket iverksatte styret en prosess for å få finansiert opp en målrettet innsats for å styrke rekrutteringen av fagfolk, og i juni 2021 innvilget Møre og Romsdal fylkeskommune støtte til prosjektet ON Havkandidat  . ON Havkandidat er godt i gang, og flere initiativ for å styrke rekruttering og sikre relevante opplæringsløp er under planlegging. Et nytt kombi-opplegg for arbeidsledige med arbeidstrening i flere bedrifter, målrettet opplæring og tett oppfølging er utviklet av Abyss, Norsea Logistics, West-Elektro, Stranda Prolog og Varde i samarbeid med NAV og Møre og Romsdal fylkeskommune, se også artikkel fra lanseringen i Tidens krav. Etter pilot og evaluering, er planen å videreføre denne type samarbeid med flere involverte og for kvalifisering av mange flere Havkandidater. 

Digitalisering fører til stort behov for teknisk fagkompetanse på alle nivå i bedriftene. Stadig mer og flere tekniske innretninger utvikles og installeres både på kontoret og ute i felt. For å oppnå ønskede gevinster kreves god forståelse og riktig bruk. Videre fører økende bruk av tekniske innretninger til at stadig mer og dels komplisert utstyr må fikses og vedlikeholdes. Som en følge er allsidige serviceteknikere med digitale ferdigheter og problemløsningskompetanse blitt svært etterspurt i industrien. For å trigge interessen for et viktige område ble tilbudet Mekk Iver etablert med god støtte fra Sparebanken Møre.  

Skreddersydd opplæring

 

Arealer for vekst og utvikling i havindustrien

Utviklingen i havindustrien er arealkrevende, og mange av de eksisterende virksomhetene i sektoren er i god vekst. I tillegg planlegges en rekke nye satsinger drevet frem av lokale interessenter. Men også nasjonale og internasjonale aktører er på jakt etter gode plasser for etablering av industri, både innenfor energisektoren, havbruk og annen havindustri. I Kristiansund og omegn finnes mange gode muligheter for industriutvikling, og i nærområdet kan både Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla by på gode og dels etablerte områder for etableringer i en havindustri i sterk vekst. God utnyttelse av etablerte områder er naturlig førsteprioritet, men vinnes kampen for nye industrisatsinger vil det også være behov for nye arealer. I 2021 tok ON initiativ til å samle aktører med sjønære industriarealer i Kristiansund kommune, med bakgrunn i kommunens pågående arbeid med ny arealplan. Arealbruk er en kompleks sak, der ulike interesser står opp mot hverandre. Dette må respekteres, og alle er best tjent med at prosessene gjennomføres på en god og ryddig måte med god involvering av alle interessenter.

ON vil fortsette å fronte hele regionen vår som et attraktivt sted for etablering av satsinger relatert til havindustrien, og vil i 2022 forsøke å mobilisere til et forsterket samarbeid for å få nye viktige arbeidsplasser i regionen. 

 

Muligheter for utvikling'

 Nytt besøk fra Njord B og snart kommer Njord A

Njord Bravo ligger igjen til kai på Dale Industripark, og en rekke bedrifter i nettverket og ellers står på for å sikre god service til en viktig gjest. På nyåret kommer plattformen Njord Alpha også innom for en siste sjekk før det hele igjen skal kobles opp ute på feltet. Hele historien med Njord B fra før beslutningen om ombygging til det nå snart er klart for igangsetting viser hva et nettverk som ON Ocean Network kan oppnå gjennom aktive handlinger og godt samarbeid. Her er det gjort en målrettet innsats fra flere aktører gjennom lang tid, og i denne forbindelse kan vi utvilsomt rette en spesiell takk til tidligere administrerende direktør for UMOE i Kristiansund, Svein Monsø. Takk! 

 NjordB