Kystkrafta er i gang

03.06.2021

Statnett og nettselskapene planlegger hvordan el-nettet for regionen vår skal forsterkes for å møte fremtidige behov for vekst og omstilling. ON Ocean Network har tatt initiativ til et eget prosjekt kalt Kystkrafta som arbeider for å sikre at fremtidens el-nett blir sterkt nok og tilgjengelig der aktivitetene skjer. 

kraftnett

Sammen med Tjeldbergodden Utvikling, KNN, Møre og Romsdal fylkeskommune og andre har prosjektet igangsatt et arbeid for kartlegging og analyse av fremtidig kraftbehov. Resultatet skal gi Statnett og nettselskapene et bedre beslutningsunderlag, og få frem betydningen av solide kraftnett for næringsutviklingen. Arbeidet må gjennomføres raskt, for å kunne få betydning for beslutningene som skal fattes.

Regionen det settes søkelys på er kystområdene mellom Bud og opp til Trondheimsfjorden. Dette er et område med svært stor og økende aktivitet innenfor flere havnæringer, og når disse næringene både er i vekst og samtidig skal elektrifiseres så medfører dette både behov for sterkere kraftnett og ikke minst at kraftnett er tilgjengelig der aktivitetene drives.  

En første intens fase av prosjektet må ferdigstilles i løpet av juni 2021. Dernest vil prosjektet holdes varmt inntil beslutningene blir tatt, forventet høsten 2021.

Arbeidet som gjennomføres i regi av Kystkrafta omfatter flere deler:

Arbeidsmøter/Workshops
Planen som skal besluttes skal dekke behovet i et 30-50 års perspektiv. Det er derfor av svært stor betydning at det foretas kvalifiserte vurderinger av fremtidig kraftbehov for våre viktigste næringer. Kartleggingen og analysene blir best om vi får til god utveksling med industrien. Formålet med arbeidsmøtene er både å informere, avdekke behov og hente inn relevante innspill og tips

Møter for Aure og Smøla er gjennomført.
Møte for Kristiansund/Averøy/Tingvoll gjennomføres 8.6
Møte for Hitra/Frøya gjennomføres 10.6.

Kartlegging og analyser
Kartleggings- og analyseresultater vil deles med Statnett og nettselskapene for å brukes til planleggingsprosessen. Informasjon som er sensitiv kan trygt deles, alternativt meldes direkte til nettselskapet. Det er svært viktig at behov meldes inn nå, selv om investeringsbeslutning ikke er tatt. Det er nettaktørenes ansvar å ta høyde for usikkerhet.  Alle aktører oppfordres til å tenke langt frem i tid, og vurdere kraftbehovet i et 10-20 års perspektiv. 

  • Er dagens nettforsyning tilfredsstillende?
  • Er det aktuelt med utvidelser og vil utvidelsene medføre økt kraftbehov?
  • Er det produksjonsprosesser som skal legges om, elektrifiseres?  

 

Analysene som gjennomføres i regi av prosjektet omfavner følgende felt:

  • Sjømat, generell utvikling, elektrifisering og vekst eksisterende. Landbasert, offshore, lukkede anlegg. Nye arter mv.
  • Baser/havner og logistikk – trafikkutvikling, elektrifisering av transport, landstrøm, lading/energistasjoner og evt. andre spesielle planer av relevans.
  • Industriutvikling - elektrifisering og utvikling – behov og planer, med spesiell oppmerksomhet omkring utviklingen for Tjeldbergodden.
  • Ny fornybar produksjon, med spesiell fokus på muligheter for oppgradering av vindparken på Smøla

Organisering og faglige ressurser
Prosjektet eies av ON Ocean Network SA og støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune, Tjeldbergodden Utvikling, Vikan Eiendom AS, KNN.
Styringsgruppen består av Alf Hjelmaas (ON Ocean Network), Per Oterholm (Møre og Romsdal fylkeskommune), Arve Goa (Tjeldbergodden Utvikling) og Ole Jonny Rugset (KNN).

COWI bistår oss i spissede problemstillinger relatert til nettutviklingsbehov.
Kruse Larsen AS bistår med utforming av strategier og budskap.
aPOINT sørger for prosjektledelse og leder kartleggings- og analysearbeidet.